centos php apache linux google wordpress nginx mysql Ubuntu Python 程序员 Windows Android linux命令 Firefox 开源 微软 java shell HTML5

PNG 图像处理库,libpng 1.5.9 发布

libpng 1.5.9 发布了,该版本修复了一个潜在的无限制缓冲区溢出的安全问题 (CVE-2011-3026)

libpng 软件包包含 libpng 库.这些库被其他程式用于读写png文件. 

下载地址:http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html

延伸阅读

  • 抱歉,暂无相关内容!

评论