linux命令 linux centos wordpress 程序员 开源 apache java Android google mysql Windows Firefox HTML5 shell php Python Ubuntu nginx 微软

PNG 图像处理库,libpng 1.5.9 发布

libpng 1.5.9 发布了,该版本修复了一个潜在的无限制缓冲区溢出的安全问题 (CVE-2011-3026)

libpng 软件包包含 libpng 库.这些库被其他程式用于读写png文件. 

下载地址:http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html

延伸阅读

  • 抱歉,暂无相关内容!

评论

暂无评论

写评论